علی بصیری

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: علی بصیری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: b a s i r i @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 01152374500
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-سرپرست واحد (دانشجوی دکتری) - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و دانشجوی دکتری
ایران
1379
کارشناسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1369

دروس ارائه شده 1 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
فقه و حقوق
ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد
307
سه شنبه
12-13
کارشناسی

سوابق اجرایی 5 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
معاون آموزشی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1387
تاکنون
عضو هیات رئیسه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1387
تاکنون
عضو شورای فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1387
تاکنون
مدیر دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فروردین 1376
شهریور 1383
مدیر اداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تیر 1384
مرداد 1386

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
جایگاه فقه و حقوق در اقتصاد مقاومتی، همایش منطقه ای اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر1392
حجاب و مدگرایی، همایش منطقه ای حجاب و مدگرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 1393
نگرشی بر حقوق پرورشی کودکان در اسلام و کنفرانسیون جهانی کودک،همایش داخلی حقوق کودک و مسئولیتهای آن1389